Postanowienia ogólne
 • 01.Właścicielem strony jest Pracownia Znaku Michał Stencel z siedzibą w Zagłębiowska 37, 52-007 Wrocław, NIP: 8992602805, REGON: 362947070, adres e-mail: love@mykoyo.com
 • 02.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • 03.Oferowane towary i usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Składanie zamówień i informacja o zamówieniu
 • 01.Zamówienie złożone w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • 02.Składanie zamówień odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • 03.Złożenie zamówienia przez sklep jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 • 04.Za rezygnację z zamówienia przyjmuje się brak opłacenia dokonania wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od terminu zapłaty umieszczonego na fakturze pro-formie.
Korespondencja
 • 01.Prowadzenie jednoznacznej korespondencji przyśpiesza realizację złożonych zamówień oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
 • 02.Cała korespondencja dotycząca zamówienia powinna być prowadzona z jednego adresu e-mail.
 • 03.Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikłe z prowadzenia korespondencji w sposób niejednoznaczny.
 • 04.Za wiążącą uznajemy wyłącznie korespondencję pisemną (e-mail).
 • 05.Nie rejestrujemy rozmów telefonicznych, dlatego wszystkie informacje udzielane tą drogą mają charakter orientacyjny.
Projekty graficzne
 • 01.Termin wykonania projektu graficznego zależny jest od obłożenia pracą naszego studia graficznego i ustalany jest indywidualnie
 • 02.Termin wykonania projektu graficznego ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych do przygotowania projektu.
 • 03.Projekty do akceptacji wysyłamy e-mailowo.
 • 04.Wszelkie korekty do przesłanych projektów należy przesyłać do nas drogą e-mailową.
 • 05.Nie korygujemy projektów przez telefon. Wszelkie sugestie przyjmujemy wyłącznie droga e-mailową.
 • 06.Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić poprawność merytoryczną projektu. Po zatwierdzeniu projektu reklamacje dotyczące literówek, błędów w numerach telefonów itp. nie będą uwzględniane.
 • 07.Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wykonania projektu.
 • 08.Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia zdjęć wykonanej realizacji na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych w celach marketingowych.
 • 09.Koszt wykonania projektu wraz z przygotowaniem do druku jest ustalany indywidualnie z klientem.
 • 10.Nie przenosimy na klienta praw autorskich oraz nie przekazujemy plików otwartych. Są one możliwe do nabycia za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
Realizacja zamówienia
 • 01.Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, gdy plik graficzny otrzymany od klienta zawiera błędy powielone w druku.
 • 02.Kolory finalne zadruku oraz uszlachetnień mogą się różnić od wybranych przez klienta. Jest to spowodowane różnicami pomiędzy rodzajem używanych farb oraz kalibracji monitorów.
 • 03.Dopuszczalne są niewielkie przesunięcia związane z dopuszczalną tolerancją cięcia użytków. Z tego względu rekomendujemy stosowanie bezpiecznego marginesu oraz unikanie obramowań.
Płatność
 • 01.Wszystkie płatności muszą zostać uregulowane z góry, przed rozpoczęciem realizacji.
 • 02.Przelewy należy wykonywać na podany przez nas numer konta podany na fakturze pro-forma.
 • 03.Tytuł przelewu musi zawierać numer pro-formy wygenerowany przez nasz system.
 • 04.Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie opóźnienia wynikłe z błędnego określenia tytułu przelewu lub niewłaściwej kwoty.
 • 05.Jeśli Klient nie wyrazi innej chęci, standardowo faktury-vat przesyłamy w formie elektronicznej na korespondencyjny adres e-mailowy Klienta.
Termin realizacji
 • 01.Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych i są określone dla każdego zamówienia indywidualnie podczas korespondencji e-mailowej.
 • 02.Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 03.Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaakceptowania przez klienta poprawnych plików, wypełnienia formularza zamówienia oraz zaksięgowania przez nas wpłaty na koncie bankowym.
 • 04.Zastrzegamy, że czas realizacji może się nieznacznie wydłużyć od założonego.
 • 05.Informacja o zatwierdzeniu plików do druku przesyłana jest drogą elektroniczną na korespondencyjny adres e-mailowy.
 • 06.Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy do Kupującego zrealizowanego zamówienia.
Dostawa
 • 01.Przesyłki pakujemy w przeznaczone do tego celu opakowania jednostkowe i zbiorcze, mając na uwadze to by towar dotarł do Klienta nieuszkodzony.
 • 02.Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich UPS, DHL, FedEx, TNT i DPD.
 • 03.Wszelkie rabaty i zniżki dotyczą pojedynczych przesyłek do 30kg na terenie Polski. Pozostałe paczki lub duże zamówienia rozbite na kilka przesyłek nie są uwzględniane w rabacie.
 • 04.Chęć skorzystania z usługi wysyłki anonimowej (bez naszych danych na liście przewozowym) należy zgłaszać przy składaniu każdego zamówienia, którego ta usługa ma dotyczyć
 • 05.Dostawa przesyłki następuje planowo następnego dnia roboczego licząc od daty przekazania przesyłki firmie kurierskiej.
 • 06.Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia paczek wynikające z niewłaściwego ich traktowania przez firmę kurierską. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia i powiadomić nas o tym fakcie.
 • 07.Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami magazynowania lub przeadresowywania przesyłki w przypadku nieodebrania paczki w przewidywanym dniu dostawy.
 • 08.W przypadku przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską, mogą wystąpić dodatkowe opłaty celne, którymi zostanie obciążony adresat.
Reklamacje
 • 01.Reklamacje wynikłe z ewidentnej winy drukarni dotyczące jakości druku oraz niezgodności z zamówieniem rodzaju lub ilości otrzymanego towaru, są rozpatrywane na korzyść Klienta.
 • 02.Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową.
 • 03.Reklamację można złożyć w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 04.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 • 05.Zgłaszając reklamację należy posługiwać się numerem pro-formy lub faktury-vat zamówienia.
 • 06.Uzasadnione reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku, zwrotu całej partii reklamowanego zamówienia.
 • 07.Reklamacje, dotyczące odchyleń barwnych w druku oraz na zastosowanych uszlachetnieniach, nie będą uwzględniane.
 • 08.Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących specyfiki konkretnych technik drukarskich (np. nierównomierny docisk, ubytki farby, różnice kolorystyczne, artefakty tłoczeń, nadlania, itp.), również wynikających z niewiedzy Klienta. Odnośnie konkretnych niuansów dotyczących poszczególnych technologii, prosimy pytać przed rozpoczęciem każdej realizacji.
 • 09.Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń i zabrudzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania produktów.
 • 10.W kwestiach spornych dotyczących interpretacji przesłanej korespondencji obowiązują zasady pisowni, gramatyki oraz interpunkcji języka polskiego.
 • 11.Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z nieterminowej realizacji zlecenia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by takie sytuacje nie miały miejsca.
 • 12. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wynikającej z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • 13.Nie odpowiadamy za skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia jeżeli ma to miejsce z przyczyn od nas niezależnych.
Prawo odstąpienia od umowy
 • 01.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
Ochrona prywatności
 • 01.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • 02.Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • 03.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 • 04.Zgłaszając reklamację należy posługiwać się numerem pro-formy lub faktury-vat zamówienia.
Własność intelektualna
 • 01.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.
Wejście w życie i zmiany regulaminu
 • 01.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 • 02.Zastrzegamy możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 • 03.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.
Polityka prywatności
 • 01.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.
 • 02.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pracownia Znaku Michał Stencel z siedzibą pod adresem Zagłębiowska 37, 52-007 Wrocław. NIP 8992602805, REGON 362947070. Kontakt z administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail pod adresem love@mykoyo.com
 • 03.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 • 04.Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
 • 05.Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy, firmie kurierskiej oraz podwykonawcom współpracującym ze Sprzedawcą. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • 06.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i poprzez gromadzenie plików "cookies".
 • 07.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • 08.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • 09.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 10.Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • 11.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • 12.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pracowniawizytowek.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
DO GÓRY